Charakteristika lesní správy Lanškroun

 

Lesní správa Lanškroun vznikla 1.10.1992 jako organizační jednotka Lesů České republiky, s.p. a je v současné době organizačně rozdělena na 3 revíry se státní správou, 7 revírů kombinovaných (státní správa + OSL) a 2 revíry s výkonem OLH v lesích v držení soukromých vlastníků a obcí.

Lesní správa Lanškroun se nachází na území Pardubického kraje na katastrální výměře přesahující 80 000 ha. Zájmové území zhruba odpovídá území bývalého okresu Ústí nad Orlicí.

Na území lesní správy byl vytvořen jeden lesní hospodářský celek – LHC Lanškroun s platností Lesního hospodářského plánu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2026. LS Lanškroun obhospodařuje celkem 11 243 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví státu a 49,70 ha ostatních pozemků, rovněž ve vlastnictví státu.

Na území LHC Lanškroun patří z geomorfologického členění podcelky: Českotřebovská vrchovina, Moravskotřebovská pahorkatina, Žamberecká pahorkatina, Deštenská hornatina a Zábřežská vrchovina. Nejvyšším vrcholem je Suchý vrch 995 m.n.m. a za nejnižší místo lze označit místo, kde řeka Tichá Orlice opouští území LHC (300 m.n.m.), a to u Brandýsa nad Orlicí.

Vodopisně je celé území LHC rozděleno do povodí Horního Labe (převážná část), význačné řeky jsou Tichá a Divoká Orlice. Na JV je území odvodňováno do řeky Moravské Sázavy, která se vlévá do Moravy. Přes území LS prochází rozvodí oddělující pomoří Severního a Černého moře. Na území LHC Lanškroun je též řada rybníků a menších rybníčků. Z větších jsou to např. Čermenský, Dlouhý, Olšový a Krátký.

Půdní pokryv je poměrně rozmanitý v návaznosti na pestrou geologickou stavbu a geomorfologickou členitost. Převažují půdy průměrné povahy, středně bohaté, méně ovlivněné vodou. Nejrozšířenějším půdním typem na LHC jsou kambizemě.

Na území LHC zasahují 3 přírodní lesní oblasti:
Název přírodní lesní oblasti (PLO) Číslo PLO % plochy LHC
Orlické hory 25 30
Předhoří Orlických hor 26 16
Českomoravské mezihoří 31 54

Lesní vegetační stupně počínají bukodubovým a končí bukosmrkovým (2-7), přičemž 51 % ze všech zaujímá lesní vegetační stupeň bukový (4).

Klimatické poměry

Podle klimatického dělení náleží pozemky LHC Lanškroun převážně do mírně teplé oblasti a jen v SV části do oblasti chladné. Jedná se o nejvyšší partie celku – masiv Suchého vrchu a Bukové hory. Konkrétně jsou zastoupeny následující okrsky: MT 2, 3, 7, 9, z nichž je nejvíce zastoupen okrsek MT 2 a 7 (průměrné roční srážky 650-900mm, průměrná roční teplota 6-7oC). Z chladné oblasti jsou zastoupeny okrsky CH6 a CH7 (průměrné roční srážky 900-1100mm, průměrná roční teplota 4,5-6oC).

Druhová skladba lesů v %:

Smrk Borovice Modřín Ostatní Jehličnaté celkem Buk Ostatní Listnaté celkem
73,19 3,87 4,32 2,12 83,50 9,32 7,18 16,50

Odborná správa lesů

Lesní správa vykonává odbornou správu lesů na 7 492 ha v lesích drobných soukromých vlastníků, měst a obcí a dále vykonává funkci odborného lesního hospodáře na 623 ha na základě uzavřených mandátních smluv s několika obcemi (9 smluv). Území spadá pod 9 obcí s rozšířenou působností (Česká Třebová, Lanškroun, Litomyšl, Králíky, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy.